KULLLANICI UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, ‘’www.posebna.com’’ ÜYELİK VE İYZİKO SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR. TÜM HİZMETLER, SANAL PLATFORM YER SAĞLAYICI SIFATIYLA ‘’www.posebna.com’’ TARAFINDAN SUNULMAKTADIR. İyziko; ‘’www.posebna.com’’ ADINA ÖDEME HİZMETLERİ SUNAN BİR LİSANSLI ÖDEME KURULUŞUDUR. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, ‘’www.posebna.com’’ web sitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Web sitesi ve uygulamanın kullanılması bu hükümlerin peşinen beyan, kabul ve taahhüt edildiği anlamına gelir.

MADDE 1 -TARAFLAR

İşbu Sözleşme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca aracı yer sağlayıcı sıfatını haiz BEYZANUR KOZAĞACI’YA www.posebna.com web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile POSEBNA arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2- TANIMLAR

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: ‘’www.posebna.com’’ adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan; İYZİKO Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ’yi
POSEBNA: Kurucusunun BEYZANUR KOZAĞACI olduğu, www.POSEBNA.com isimli e-ticaret platformunu,
Platform: ‘’www.posebna.com’’ isimli web sitesi ve mobil uygulamalarını,
Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,
Ürün: ‘’www.posebna.com’’ web sitesinde satışa sunulan mal,
Ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Platform üzerindeki bir ürün’ü talep eden, ödediği ürün bedelinin, kendisi ürün’e onay verene kadar, ‘’www.posebna.com’’ tarafından tasarımcı Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına TASARIMCI Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak www.posebna.com’u temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,
TASARIMCI Kullanıcı: Platform üzerinde satış amacıyla ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak ‘’www.posebna.com’’  u temsilci olarak yetkilendiren, ‘’www.posebna.com’’ yapılacak ödeme ile ilandaki ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,
POSEBNA Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Platform’dan bağımsız bir üçüncü kişi TASARIMCIdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve el ürünlerini Platform üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin ‘’www.posebna.com’’ tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda ürün bedelinin, TASARIMCI adına ‘’www.posebna.com’’ tarafından tahsil edilmesi, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın ‘’www.posebna.com’’a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin ürün Talep Eden Kullanıcı adına, TASARIMCI kullanıcıya gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, ‘’www.posebna.com’’ tarafından, Platform ve ‘’www.posebna.com’’’a ait diğer internet siteleri üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri, ifade etmektedir.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Platform'da sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile POSEBNA’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak POSEBNA tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. POSEBNA, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. POSEBNA tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, POSEBNA tarafından Platform’da ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için ürünlerini satan TASARIMCI üye kullanıcılar tarafından POSEBNA, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürünü Talep Eden alıcı olan kullanıcı POSEBNA’ya ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ürünün alan alıcı kullanıcı, TASARIMCI Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Platform üzerindeki ürün alışverişlerinde, ürün bedeli, ürünü satan TASARIMCI kullanıcı namına POSEBNA tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, ürün bedeli, TASARIMCI Kullanıcı’ya gönderilecektir. ALICI VEYA TASARIMCI Kullanıcı POSEBNA’ya Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak POSEBNA’nın sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan POSEBNA’nın sorumluluğu olmayacaktır. Ürün satan TASARIMCI Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.

MADDE 4 - ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Platform'un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform'a Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve POSEBNA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve POSEBNA tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya POSEBNA tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun POSEBNA tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri POSEBNA tarafından iptal edilecektir.
4.3.Kullanıcılar aynı kullanıcı ve adıyla POSEBNA’ya ait tüm internet siteleri ve mobil uygulamalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Platform’a üye olan Kullanıcılar POSEBNA’nın diğer tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarından da yararlanma hakkına sahiptirler.

MADDE 5 - KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Ürün Talep Eden Kullanıcı ve TASARIMCI Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, POSEBNA’ya tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve TASARIMCI TASARIMCI Kullanıcı, POSEBNA’nın veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, ürün bedelinin TASARIMCI Kullanıcı adına POSEBNA tarafından tahsil edileceğini, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin ürün Talep Eden Kullanıcı adına,  TASARIMCI Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. TASARIMCI Kullanıcı; ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün bedelini  ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.3. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya 3. kişilerin herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin POSEBNA tarafından tespit edilmesi ve/veya 3. kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması halinde POSEBNA kişisel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple POSEBNA’dan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenli şekilde saklanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu bilgilerin herhangi bir şekilde izinsiz 3. kişilerin eline geçmesi halinde POSEBNA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5.Kullanıcı, Platform dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. POSEBNA, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından POSEBNA'ya iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.6. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan POSEBNA'nın, POSEBNA çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. POSEBNA, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin hiçbir surette güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.7. Hizmet’ten yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; POSEBNA’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla POSEBNA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. POSEBNA, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde POSEBNA uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
5.8. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. Kullanıcı, POSEBNA'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.10. POSEBNA, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, POSEBNA tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkânı sağlamaktadır. Kullanıcı, Platform’daki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir. POSEBNA bu tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almaya hak kazanan üye kullanıcılarını kendi belirleyecek olup, belirlemiş olduğu üyelerin onayından sonra bu mesajların gönderimini sağlayacaktır.
5.11.Kullanıcı satmayı vaad ettiği ve bu doğrultuda resmini paylaştığı fakat bunun gözle görünür aynı ürün olmayan hiçbir ürünü, Platform üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir. Vaad edilen üründen farklı bir ürünün alıcı kullanıcıya teslim edilmesi hususunda POSEBNA sorumluluk kabul etmemekle beraber, TASARIMCI kullanıcı ile irtibata geçilmesi ve ürünün değiştirilmesi adına her türlü yardımda bulunacağını taahhüt eder.
5.12. Tasarımcı Kullanıcılar tarafından temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet ürün’e yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.13. Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, POSEBNA’nın sağladığı tasarımcı ile iletişime geç butonu ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Tasarımcı Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Tasarımcı Kullanıcı tespit edildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.14. Kullanıcı; ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir ürün ilanında, sadece bir adet ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.15. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.
5.16. Kullanıcı, ürün'ü talep etmesiyle, ürün açıklamasını ve TASARIMCI Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.
5.17.Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, ürün bedeli; TASARIMCI TASARIMCI Kullanıcı namına POSEBNA ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’dan TASARIMCI Kullanıcı adına tahsil edilerek, TASARIMCI TASARIMCI Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve TASARIMCI Kullanıcı; TASARIMCI TASARIMCI Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak POSEBNA’yı  yetkilendirdiğini, ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün bedelini POSEBNA’ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve TASARIMCI Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
5.18. TASARIMCI Kullanıcı; ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin POSEBNA tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, ürün HAZIR İSE 3(üç) iş günü ve en çok 4(dört) iş günü içinde; HAZIR DEĞİL İSE TAMAMLANMA SÜRECİNDEN SONRA VE PEŞİNEN BUNUN BİLGİSİ ALICI KULLANICIYA BİLDİRİLDİKTEN SONRA ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda gönderim Alıcı’ya teslim edilmeden ödemenin yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.19. Kullanıcı talep ettiği ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. ürün; POSEBNA’ya iade bildirimi yapılmadan, ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve TASARIMCI Kullanıcı’ya geri giderse, POSEBNA, TASARIMCI Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden hizmet bedeli ve ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak TASARIMCI Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder. POSEBNA hizmet bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.
5.20. Teslim alınan ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, ürün Talep Eden Kullanıcı, ürün bedelinin, TASARIMCI Kullanıcı’nın hesabına transferi için POSEBNA’ya işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.
5.21. ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, ürün’ü iade koşulları; ürün’ün ayıplı olması, ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması, ürünün el ürünü iddiasıyla satılmasına rağmen el emeği ürün olmaması halleridir. Ürün Talep Eden Kullanıcı, ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Platform’da el emeği ürünlerin de satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.
5.22. İade koşulları oluşmuş ise; ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde ürün’ü, TASARIMCI Kullanıcı’ya iade edeceğini POSEBNA’ya bildirir. ürün Talep Eden Kullanıcı, ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, TASARIMCI Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; POSEBNA’ya tarafından TASARIMCI Kullanıcı adına tahsil edilmiş ürün ile ilgili bedel, TASARIMCI Kullanıcı'nın, ürün’ü geri aldığına POSEBNA’ya bildirimde bulunması sonrasında, ürün Talep Eden Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir. ürün talep eden Kullanıcı, TASARIMCI Kullanıcı’nın, ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda ürün ile ilgili bedel, TASARIMCI Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.
5.23.Ürün kargoya verilmeden, ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde POSEBNA TASARIMCI adına tahsil ettiği ürün ile ilgili bedeli Talep Eden Kullanıcı’ya aynen iade eder.
5.24.Platform üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, POSEBNA’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda POSEBNA’dan hiçbir talebi olamaz.
5.25. Kullanıcı; POSEBNA’nın yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Platform’da yayınlanan/ilan edilen ürün’ler ile ilgili olarak TASARIMCI, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının TASARIMCI Kullanıcı olduğunu; POSEBNA’nın ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; ürün’ün ayıplı olup olmaması, Platform üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında POSEBNA’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.26. TASARIMCI Kullanıcı, ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, POSEBNA’nın ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
5.27. TASARIMCI Kullanıcı, elden çıkarmak istediği ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform'un belirli yerlerinde belirtilen, Platform'un ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.28. TASARIMCI Kullanıcı, elden çıkarmak istediği ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.29. TASARIMCI Kullanıcı, ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, POSEBNA’nın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.30. POSEBNA TASARIMCI Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürün’ü zamanında, hasarsız, Platform'da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.31. Kullanıcı, Platform’daki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve POSEBNA’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.32. TASARIMCI TASARIMCI Kullanıcı, ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için POSEBNA’ya ilettiği ürün ile ilgili bedelin, POSEBNA’nin ve/veya POSEBNA adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet bedeli kesildikten ve ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, TASARIMCI POSEBNA’ya bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden POSEBNA sorumlu tutulmayacaktır.
5.33. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde POSEBNA’nın herhangi bir zarara uğraması durumunda, POSEBNA’nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.34. POSEBNA, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Platform’da, Platform’un amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.
5.35. TASARIMCI Kullanıcı, ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, ürün Talep Eden Kullanıcı'nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. POSEBNA’nın aleyhine ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini TASARIMCI Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
5.36. Kullanıcı'nın, Platform'a Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "tasarımcı" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "tasarımcı" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, POSEBNA  Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.
5.37.  Tasarımcı Kullanıcı Platform üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, POSEBNA’nın insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.
5.38. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.
5.39.Kullanıcı'lar, POSEBNA tarafından Platform'da belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, POSEBNA tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6 - POSEBNA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. POSEBNA Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. POSEBNA, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan vermeden kullanabilir. Kullanıcı, POSEBNA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. POSEBNA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, POSEBNA tarafından doğrudan yapılabilir. POSEBNA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.
6.2. POSEBNA, Platform üzerinden, POSEBNA’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi TASARIMCIlar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında POSEBNA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.3.POSEBNA, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
6.4. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.
● Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
● Platform‘un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
● Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı‘nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
● Yorum ve puanlama sistemlerinin; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
● Virüs veya Platform‘a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
● Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, POSEBNA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
6.5. POSEBNA yer sağlayıcı olarak, Platform üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir POSEBNA’nın sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.
6.6. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Platform üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, POSEBNA’nın konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve POSEBNA’nın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.7. POSEBNA’nın, Platform’da yayınlanan/ilan edilen ürün ile ilgili olarak TASARIMCI, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. POSEBNA; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.
6.8. POSEBNA, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. POSEBNA’ya yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
6.9. POSEBNA’ya, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün ilanında), TASARIMCI Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, TASARIMCI Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, ürün ile bağlantılı olarak, POSEBNA ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, POSEBNA’yı hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. TASARIMCI Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, POSEBNA’nın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.10. TASARIMCI Kullanıcı, ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir ürün’ü Platform'da elden çıkarması yasaktır POSEBNA gümrük işlemine tabi tutulmamış ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.
6.11. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde POSEBNA kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde POSEBNA bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
6.12. İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform'a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. POSEBNA, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle POSEBNA’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

POSEBNA markası ve logosu www.POSEBNA.com mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak POSEBNA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, POSEBNA’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda POSEBNA’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı‘nın, üçüncü kişilerin veya POSEBNA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, POSEBNA’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

POSEBNA tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 9 - MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya POSEBNA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") POSEBNA’nın işbu Sözleşme‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, POSEBNA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 10 - MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda POSEBNA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile POSEBNA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme ’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Tüketici Hakem Heyetleri ve İzmir (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
10.3. Bildirim; POSEBNA, Kullanıcı ile Kullanıcının kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
10.4. Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
10.5. Sözleşme’nin Devri; Kullanıcı, POSEBNA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’ deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
10.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
10.7 Toplamda 10 (on) ana maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.